Thông tin công ty

  • Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ và Sáng Tạo Hương Mùa Hè
  • Mã số thuế: 0110372032
  • Địa chỉ: số 37, ngõ 162, phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • Tên thương mại của cửa hàng: Cam Floral House

Trang web này được vận hành bởi Cam Floral House. Trong suốt trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng ta” và “của chúng tôi” đề cập đến Cam Floral House. Cam Floral House cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người sử dụng, dựa trên việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo được nêu ở đây.

Bằng cách truy cập vào trang web của chúng tôi và/hoặc mua hàng từ chúng tôi, bạn tham gia vào “Dịch vụ” của chúng tôi và đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây (“Điều khoản và Điều kiện”, “Điều khoản”), bao gồm cả các điều khoản và điều kiện bổ sung và các chính sách được tham khảo ở đây hoặc có sẵn thông qua liên kết. Các Điều khoản và Điều kiện này áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm những người duyệt web, nhà cung cấp, khách hàng, nhà buôn bán và/hoặc người đóng góp nội dung.

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản và Điều kiện này trước khi truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, bạn không thể truy cập trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào. Nếu các Điều khoản và Điều kiện này được coi là một đề nghị, việc chấp nhận được giới hạn rõ ràng vào các Điều khoản và Điều kiện này.

Bất kỳ tính năng hoặc công cụ mới được thêm vào cửa hàng hiện tại cũng sẽ phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của các Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào trên trang này. Chúng tôi giữ quyền cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các bản cập nhật và/hoặc thay đổi lên trang web của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào đều tương đương với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Điều khoản Cửa hàng Trực tuyến

Bằng việc đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn tuyên bố rằng bạn ít nhất đã đủ tuổi trưởng thành theo quy định của bang hoặc tỉnh cư trú của bạn, hoặc bạn đã đủ tuổi trưởng thành theo quy định của bang hoặc tỉnh cư trú của bạn và bạn đã cho phép chúng tôi cho bất kỳ phụ thuộc dưới 18 tuổi của bạn sử dụng trang web này.

Bạn không được sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc không được ủy quyền nào, cũng như trong việc sử dụng Dịch vụ, bạn không được vi phạm bất kỳ luật pháp nào trong phạm vi chủ quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn vào luật bản quyền).

Bạn không được truyền bất kỳ worm hoặc virus hoặc bất kỳ mã nào có tính chất phá hủy nào.

Vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ Điều khoản nào sẽ dẫn đến việc chấm dứt ngay lập tức Dịch vụ của bạn.

Điều kiện Tổng quát

Chúng tôi giữ quyền từ chối dịch vụ cho bất kỳ ai với bất kỳ lý do nào vào bất kỳ lúc nào.

Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển giao không mã hóa và có thể bao gồm (a) các truyền dẫn qua các mạng khác nhau; và (b) các thay đổi để thích ứng và điều chỉnh các yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối. Thông tin thẻ tín dụng luôn được mã hóa trong quá trình chuyển giao qua mạng.

Bạn đồng ý không sao chép, nhân bản, bán, mua lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch vụ, việc sử dụng Dịch vụ, hoặc quyền truy cập vào Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ nào trên trang web thông qua đó dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

Các tiêu đề được sử dụng trong thỏa thuận này chỉ được bao gồm để thuận tiện và sẽ không giới hạn hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản này.

Độ chính xác, đầy đủ và kịp thời của Thông tin

Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật. Vật liệu trên trang web này chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin chung và không nên được dựa vào hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất để ra quyết định mà không tham khảo các nguồn thông tin chính, chính xác hơn, đầy đủ hơn hoặc kịp thời hơn. Bất kỳ sự phụ thuộc nào vào vật liệu trên trang web này đều là trách nhiệm của bạn.

Trang web này có thể chứa một số thông tin lịch sử. Thông tin lịch sử, cần thiết, không phải là thông tin hiện tại và chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo của bạn. Chúng tôi giữ quyền sửa đổi nội dung của trang web này vào bất kỳ thời điểm nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin nào trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng việc theo dõi các thay đổi trên trang web của chúng tôi là trách nhiệm của bạn.

Sửa đổi Dịch vụ và Giá cả

Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi giữ quyền vào bất kỳ thời điểm nào để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần hoặc nội dung nào của nó) mà không cần thông báo trước.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, tạm ngừng hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ nào.

Sản phẩm hoặc Dịch vụ

Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể chỉ có sẵn trực tuyến thông qua trang web. Những sản phẩm hoặc dịch vụ này có thể có số lượng giới hạn và chỉ phục vụ việc đổi hoặc trả hàng theo Chính sách Trả hàng của chúng tôi.

Chúng tôi đã nỗ lực tối đa để hiển thị màu sắc và hình ảnh của sản phẩm của chúng tôi một cách chính xác nhất có thể trên cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc hiển thị màu sắc trên màn hình máy tính của bạn sẽ chính xác.

Chúng tôi giữ quyền, nhưng không có nghĩa vụ, để hạn chế việc bán sản phẩm hoặc Dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc pháp lý nào. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi giữ quyền hạn chế số lượng sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm hoặc giá cả sản phẩm đều có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, theo quyết định duy nhất của chúng tôi. Chúng tôi giữ quyền ngừng bất kỳ sản phẩm nào vào bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ đề nghị nào cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra trên trang web này sẽ không có giá trị trong các khu vực cấm.

Chúng tôi không bảo đảm rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin hoặc vật liệu khác mà bạn mua hoặc nhận được sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc rằng bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

Độ chính xác của Thông tin Thanh toán và Tài khoản

Chúng tôi giữ quyền từ chối bất kỳ đơn hàng nào bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, hạn chế hoặc hủy bỏ số lượng mua hàng mỗi người, mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới tài khoản khách hàng cùng một, cùng một thẻ tín dụng, và/hoặc các đơn hàng sử dụng cùng địa chỉ thanh toán và/hoặc vận chuyển. Trong trường hợp chúng tôi thay đổi hoặc hủy bỏ một đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ qua địa chỉ email và/hoặc địa chỉ thanh toán/số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi giữ quyền hạn chế hoặc cấm đơn đặt hàng mà, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, có vẻ được đặt bởi các đại lý, nhà phân phối hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin mua hàng và tài khoản hiện tại, đầy đủ và chính xác cho tất cả các mua hàng được thực hiện tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý cập nhật ngay lập tức thông tin tài khoản và thông tin khác, bao gồm địa chỉ email và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, để chúng tôi có thể hoàn thành các giao dịch của bạn và liên hệ với bạn khi cần thiết.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách Trả hàng của chúng tôi.

Công cụ không bắt buộc

Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các công cụ của bên thứ ba mà chúng tôi không theo dõi cũng như không kiểm soát hoặc can thiệp vào.

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào các công cụ như vậy “theo trạng thái hiện tại” và “theo sẵn có” mà không có bất kỳ bảo hành, biểu hiện hoặc điều kiện nào của bất kỳ loại hình nào và không có sự ủng hộ nào. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng các công cụ tùy chọn của bên thứ ba.

Bất kỳ việc sử dụng nào của bạn đối với các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web đều hoàn toàn dưới sự chịu risik và quyết định của bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc và chấp thuận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba liên quan.

Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ và/tính năng mới thông qua trang web (bao gồm việc phát hành các công cụ và tài nguyên mới). Những tính năng và/hoặc dịch vụ mới như vậy cũng sẽ phải tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này.

Liên kết của Bên thứ Ba

Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ bên thứ ba.

Các liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên quan đến chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xem xét hoặc đánh giá nội dung hoặc độ chính xác và chúng tôi không bảo đảm và sẽ không chịu trách nhiệm hoặc có trách nhiệm đối với bất kỳ tài liệu hoặc trang web của bên thứ ba nào, hoặc cho bất kỳ tài liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào khác.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào liên quan đến việc mua hàng hoặc sử dụng hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, nội dung hoặc bất kỳ giao dịch nào khác được thực hiện liên quan đến bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Vui lòng xem xét cẩn thận các chính sách và thực hành của bên thứ ba và đảm bảo bạn hiểu rõ chúng trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào. Các khiếu nại, yêu cầu, quan tâm hoặc câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của bên thứ ba nên được gửi trực tiếp đến bên thứ ba.

Thông tin Cá nhân

Việc bạn cung cấp thông tin cá nhân qua cửa hàng được quy định bởi Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Lỗi, Không chính xác và Bỏ sót

Đôi khi có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ chứa các lỗi chính tả, không chính xác hoặc bỏ sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, khuyến mãi, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và sự có sẵn. Chúng tôi giữ quyền sửa chữa bất kỳ lỗi, không chính xác hoặc bỏ sót nào, và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy bỏ đơn hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước (bao gồm sau khi bạn đã gửi đơn hàng của mình).

Chúng tôi không có nghĩa vụ cập nhật, sửa đổi hoặc làm sáng tỏ thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về giá cả, trừ khi được yêu cầu bởi luật pháp. Không có ngày cập nhật hoặc làm mới cụ thể nào được áp dụng trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào, nên không nên hiểu rằng tất cả thông tin trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào đã được sửa đổi hoặc cập nhật.

Luật pháp áp dụng

Những Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ các thỏa thuận riêng biệt nào mà chúng tôi cung cấp Dịch vụ cho bạn sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Việt Nam.

Thay Đổi Điều khoản và Điều kiện Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản và Điều kiện bất kỳ lúc nào tại trang này.

Chúng tôi giữ quyền, theo quyền quyết định duy nhất của chúng tôi, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này bằng cách đăng các bản cập nhật và thay đổi lên trang web của chúng tôi. Điều này là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi nào vào các Điều khoản và Điều kiện này đều tương đương với việc chấp nhận những thay đổi đó.

Thông tin Liên hệ

Câu hỏi về các Điều khoản và Điều kiện nên được gửi cho chúng tôi tại phihuongftu@gmail.com.